Projecten

In de RES 1.0 heeft RES-regio Drenthe afspraken gemaakt over waar we naartoe willen en wat de ambities zijn. Hiervoor hebben we verschillende thema’s benoemd. Hieronder lees je meer over de thema’s.  

 • Routekaart RES en elektriciteitsnetwerk 2030   
 • Programma Lokale Energietransitie Drenthe (PLED)
 • Energie-infrastructuur
 • Programma zon-op-dak
 • Grootschalige zon-op-dak stimuleren en realiseren  
 • Lokaal eigendom 

Daarnaast zijn vier werkgroepen ingericht: elektriciteit, warmte, ruimte en participatie & communicatie. De werkgroepen bestaan uit deskundigen vanuit enkele regio’s, departementen, koepels, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De werkgroepen zijn aan de slag gegaan met oplossingsrichtingen voor de korte en middellange termijn. Binnen en buiten bestaande kaders. 

Routekaart RES en elektriciteitsnetwerk 2030   

De gemeenten, provincie en netbeheerders ontwikkelen een routekaart RES en elektriciteitsnetwerk 2030 voor een regionale aanpak en programmering van de uitbreidingen van het elektriciteitsnetwerk. In deze routekaart elektriciteitscapaciteit staat voor alle projecten voor hernieuwbare elektriciteit waar en wanneer deze op het netwerk moeten en kunnen worden aangesloten. Voor de netwerkinvesteringen die de projecten voor hernieuwbare elektriciteit accommoderen, wordt inzichtelijk waar netcapaciteit komt en wanneer deze beschikbaar is. Zo kunnen ontwikkelaars met hun plannen rekening houden met de beschikbare ruimte op het elektriciteitsnet. 

Programma Lokale Energietransitie Drenthe  

Het Programma Lokale Energietransitie Drenthe (PLED) is ontwikkeld door de provincie Drenthe, in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Drenthe en de Drentse Kei. Met dit programma willen deze partijen, in samenwerking met de gemeenten, de Drentse energiecoöperaties ondersteunen en professionaliseren en het aantal coöperaties uitbreiden. Doel is een dekkend netwerk van energiecoöperaties in Drenthe, zodat iedereen die wil meedoen, ook kan meedoen. 

Energie-infrastructuur  

De impact van de bijdrage van de RES-regio Drenthe op de energie-infrastructuur is doorgerekend door Enexis, RENDO en TenneT. Met de doorrekening geven de netbeheerders een indicatie van de netimpact op:

 • de tijd die het kost om uitbreidingen van het netwerk te realiseren;
 • de ruimtelijke inpassing die nodig is voor nieuwe infrastructuur;
 • de maatschappelijke kosten die worden gemaakt om eventuele knelpunten op te lossen. 

De netbeheerders geven aan dat om de ambitie van de RES-regio Drenthe te kunnen realiseren, er stevig moet worden geïnvesteerd. Om knelpunten op te lossen moeten er vier nieuwe hoogspanning- en middenspanningstations (HS/ MS-stations) worden gerealiseerd en dienen 15 bestaande stations te worden uitgebreid. 

Zon-op-dak 

Het is belangrijk om de komende tijd vanuit efficiënt ruimtegebruik nadrukkelijk in te zetten op opwek van duurzame elektriciteit door zon-op-dak.  

Grootschalige zon-op-dak stimuleren en realiseren  

Om grootschalige opwek van duurzame elektriciteit door zon-op-dak te stimuleren en realiseren, voeren de partners van de RES-regio Drenthe allerlei activiteiten uit:  

 • Slimme oplossingen problemen netcapaciteit

We onderzoeken slimme oplossingen voor netcapaciteitsproblemen. Op veel plekken in Drenthe is de beschikbare netcapaciteit een beperkende factor in het realiseren van zon-op-dak. Door kennis en ervaringen te delen over specifieke oplossingen die al in de markt aanwezig zijn en het beschikbaar stellen van expertise worden zoveel mogelijk casussen geholpen om duurzame opwek te realiseren. Actief wordt ingezet op initiatieven in een vergevorderd stadium, zoals projecten die al een SDE-beschikking hebben.  

 • Overheidsgebouwen  

Als overheid hebben we een belangrijke voorbeeldfunctie door op de daken van onze gemeentelijke, provinciale en waterschapgebouwen zonnepanelen te leggen. Hiermee inspireren we inwoners en bedrijven.  

 • Energie neutrale bedrijventerreinen  

In de gemeenten Assen, Hoogeveen, Noordenveld en Tynaarlo vindt de pilot Energieneutrale bedrijventerreinen plaats. Opwek van duurzame elektriciteit door zon-op-dak is onderdeel van deze pilot.  

 • Maatschappelijk vastgoed  

Voor het realiseren van opwek van duurzame elektriciteit door zon-op-dak zetten we ook RES-regio breed in op eigenaren van maatschappelijk vastgoed, waaronder scholen, dorps- en buurthuizen en verpleegtehuizen. Eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed kunnen de komende jaren begeleiding krijgen bij hun verduurzamingsopgaven.  

 • Energiecoöperaties 

Voor energiecoöperaties is subsidie beschikbaar voor de voorbereiding voor energieprojecten. Hiermee is het voor energiecoöperaties mogelijk een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren voor opwek van duurzame elektriciteit door zon-op-dakprojecten.  

 • Ondernemers  

Om opwek van duurzame elektriciteit door zon-op-dak te stimuleren, startte de provincie Drenthe in samenwerking met betrokken partners een project dat is gericht op daken van het midden- en kleinbedrijf (MKB) en agrariërs. In de gemeenten Emmen, Assen, Hoogeveen en Midden-Drenthe zijn projecten gestart om opwek van duurzame elektriciteit door zon-op-dak te stimuleren bij ondernemers. Dit gebeurt in samenhang met duurzame maatregelen zoals besparing. Ook wordt gewerkt aan een regionaal aanbod waarbij ondernemers worden gefaciliteerd en gestimuleerd om hun daken te benutten voor zonne-energie.  

 • Agrarische ondernemers 

Specifiek voor agrarische ondernemers wordt in de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo en Aa en Hunze in samenwerking met LTO Noord een pilot voorbereid. Met adviesrapporten krijgen agrarische ondernemers informatie over de voordelen en kansen die er zijn om zon op hun dak te realiseren. 

Lokaal eigendom 

Lokaal eigendom betekent dat inwoners en ondernemers zeggenschap hebben over een project. Iedereen (inwoners en lokale bedrijven) in de omgeving krijgt de kans krijgt om mee te investeren en mede-eigenaar te worden. En de brede omgeving is betrokken als mede-eigenaar van een project.  

Door het stimuleren van lokaal eigendom vergroten we de kans dat financiële opbrengsten van zonne- en windenergie ten goede komen aan lokale doelen, initiatieven en/of lokale bedrijvigheid. Zo kan lokaal eigendom en financiële participatie een impuls geven aan de leefbaarheid van dorpen en wijken. 

Cookie-instellingen