Besluitvorming en samenwerking

We zijn trots op de manier waarop we op regionaal niveau gelijkwaardig samenwerken. Hierbij gaan we uit van onze eigen, lokale kracht. Alle partijen in de RES-regio Drenthe verklaarden als één regio een bijdrage te willen leveren aan het realiseren van de afspraken in het Klimaatakkoord.  

Voor het opstellen en uitvoeren van de RES-regio Drenthe is dan ook een intensieve samenwerkingsstructuur opgezet tussen de Drentse overheden, netbeheerders, maatschappelijke partijen en jongeren in de JongRES organisatie. Door als regio samen te werken, dragen we zorg voor een zorgvuldig proces. We leren van elkaar, zoeken naar gezamenlijke uitgangspunten en trekken samen op om regionale belangen te behartigen. 

In de RES-regio Drenthe werken de overheden samen met allerlei partners op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen. We doen het samen, op eigen kracht en kijken naar wat eenieder kan en wil bijdragen. Heel veel mensen hebben meegewerkt aan de RES 1.0 vanuit eigen vakkennis en betrokkenheid. Het document is vastgesteld door gemeenteraden, Provinciale Staten en dagelijks besturen. 

Als regio zoeken we naar kansen en mogelijkheden. We kijken naar wat wél kan. 

Cookie-instellingen